Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

tiqq - Een dienst van tiqq B.V., gevestigd te Apeldoorn, Het Rietveld 55A, ingeschreven onder KvK nummer 74552961, met als dienstverlening de ticketservice zoals deze actief is via de website op de domeinen tiqq.nl/tiqq.io

Organisator - Persoon of rechtspersoon die een account heeft bij tiqq

Bezoeker - Persoon of rechtspersoon die via de diensten van tiqq een Ticket verkrijgt voor een Event

Event - Een evenement (in brede zin van het woord, waaronder ook bijvoorbeeld ook een activiteit, attractie of voucher voor o.a. een product / dienst) zoals deze is opgenomen in de administratie van tiqq, welke wordt georganiseerd of geleverd door een Organisator

Servicekosten - De vergoeding aan tiqq per verkocht, uitgegeven, geserveerd of anderszins gegenereerd Ticket ten behoeve van een Event van de Organisator

Saldo - Bedrag dat na het afsluiten van een Event wordt uitgekeerd aan de Organisator welke tot stand komt door het verkopen van Tickets via tiqq, verminderd met de Servicekosten

Ticket - Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator welke toegang geeft tot een Event en tot stand is gekomen via de diensten van tiqq

Overeenkomst - De betreffende overeenkomst tussen de Organisator en de Bezoeker tot het (tegen betaling) leveren van diensten in verband met een Event, welke door bemiddeling van tiqq tot stand komt

Ticketshop - Verkoopkanaal op een webpagina of middels een script waarmee de Organisator de Bezoeker informeert over een Event en waarmee de Bezoeker een Ticket kan verkrijgen

2. Geldigheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 22 april 2016, bijgewerkt op 18 december 2020 te Apeldoorn en kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Door een account aan te maken (Organisator) of Tickets te verkrijgen (Bezoeker) stemt men in met deze Algemene Voorwaarden.

2.2 De versie van deze algemene voorwaarden die op het moment van verkrijgen van een Ticket door een Bezoeker, c.q. het aanmaken van een Event door een Organisator op de website tiqq.nl/tiqq.io beschikbaar is, is geldend.

2.3 Enkel bij grote wijzigingen in de algemene voorwaarden brengt tiqq haar Organisatoren hiervan actief op de hoogte. Indien een Organisator zich niet kan vinden in de vernieuwde algemene voorwaarden dient de Organisator contact met tiqq op te nemen. Het desbetreffende account kan dan worden gedeactiveerd.

3. Privacy
3.1 tiqq verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

3.2 tiqq heeft een privacy statement uitgebracht dat leidend is voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze is gepubliceerd op de pagina www.tiqq.io/privacy-statement

4. Cookie statement
4.1 Gebruik van sessie cookies op websites van tiqq; tiqq gebruikt géén sessie cookies voor de functionaliteit van de Ticketshop.

4.2 tiqq gebruikt tevens geen andere cookies voor welke functionaliteit dan ook.

4.3 Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de browser.

tiqq

5. Inhoud Ticketservice
5.1 tiqq treedt in opdracht van Organisator op als facilitator bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Organisator door de mogelijkheid te verschaffen Tickets te verkopen dan wel uit te geven. Daarnaast biedt tiqq diensten aan de organisator om het beheer en afhandeling (i.c. toegangscontrole) uit te voeren. tiqq maakt uitdrukkelijk geen deel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket.

5.2 De door tiqq geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door tiqq aan de Bezoeker geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en/of tiqq niet is toegestaan: a. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken; b. De Tickets in commerciële uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen; Indien de onder a. of b. genoemde situatie zich voordoet zal tiqq en/of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het Event worden ontzegt, zonder recht op schadevergoeding.

6. Betalingen
6.1 tiqq accepteert binnen de aangeboden ticketservice diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij tiqq. De beschikbaarheid van betaalmethoden om een Ticket voor een Event te betalen kan afwijken per Event, soort Ticket en/of distributiekanaal.

6.2 tiqq zal de bedragen uit verkoop van Tickets op een separate rekening aanhouden zodat te allen tijde aan de betalingsverplichting richting Organisatie voldaan kan worden.

6.3 tiqq is gerechtigd Servicekosten door te belasten voor alle via de Ticketservice uitgegeven Tickets ten behoeve van een Event van Organisator. Dit geldt expliciet óók voor de via de Ticketservice uitgegeven of gegenereerde Tickets waar geen elektronische betaling voor heeft plaatsgevonden en/of die gratis worden uitgegeven.

7. Aansprakelijkheid
7.1 tiqq kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Event en is dan ook niet verantwoordelijk voor - en verleent geen garantie op - de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Event, noch de gang van zaken in of rond de locatie. tiqq aanvaardt op basis hiervan dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

7.2 Indien en voor zover tiqq ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker of Organisator kan voldoen, kan deze daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

7.3 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van tiqq verlangd kan worden.

7.4 tiqq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

7.5 tiqq aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de mogelijke koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij tiqq; tiqq aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Bezoeker, niet geheel worden afgewikkeld door tiqq en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.

7.6 tiqq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat tiqq is uitgegaan van door of namens de Organisator verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.7 Voor zover aansprakelijkheid van tiqq uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en/of hulppersonen van tiqq.

7.8 Indien tiqq aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van tiqq beperkt tot maximaal het geldende bedrag aan Servicekosten per verkocht ticket..

7.9 De aansprakelijkheid van tiqq is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.10 tiqq is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Expliciet wordt aansprakelijkheid uitgesloten wegens het onverhoopt niet beschikbaar zijn van de dienst van tiqq, i.c. indien de verkoop van tickets geen doorgang kan vinden en/of toegangscontrole niet mogelijk is. In dergelijke gevallen is de Organisator zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van een calamiteitenplan.

ORGANISATOR

8. Verkoop van Ticket
8.1 Organisator dient zich er van bewust te zijn met de verkoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Bezoeker. tiqq treedt bij het aanbieden, verkopen en uitgeven van Tickets op als handelsagent voor de Organisator; tiqq maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt tussen de Bezoeker en Organisator door de aankoop van een Ticket.

8.2 Op basis van de door de Organisator gekozen ticketprijs heeft tiqq het recht één of meerdere betaalmethoden niet beschikbaar te stellen.

8.3 Het is Organisator uitdrukkelijk niet toegestaan om de Ticketshop dusdanig in te richten dat een Ticket toegang geeft aan meer dan 1 persoon.

8.4 Het is Organisator uitdrukkelijk niet toegestaan om - op welke wijze dan ook - te vermelden dat de (service)kosten hoger zijn dan de Servicekosten die daadwerkelijk door tiqq in rekening worden gebracht.

9. Account
9.1 De Organisator is verplicht geldige gegevens te verstrekken bij het aanmelden en/of wanneer daar om gevraagd wordt. Het is niet toegestaan om meerdere accounts per e-mailadres aan te maken. tiqq behoudt zich het recht voor om een account (al dan niet tijdelijk) te deactiveren of een Organisator te weigeren van deelname aan tiqq.

9.2 tiqq is niet aansprakelijk voor een eventuele gehackte account. Schade - in welke vorm dan ook - die wordt geleden ten gevolge van een gehackt account kan niet worden verhaald op tiqq.

9.3 Het opgeven van juiste informatie over een Event is de verantwoordelijkheid van de Organisator. De Organisator is verplicht de gegevens op de Ticketshop op juistheid te controleren.

10. Events
10.1 tiqq behoudt zich het recht voor Events te weigeren en/of uit te stellen indien de Organisator verkeerde informatie aan tiqq verstrekt. tiqq heeft in dat geval het recht in geval de desbetreffende Events te annuleren en het eventueel openstaand Saldo niet uit te keren.

10.2 Indien er Tickets worden uitgegeven voor een Event dat geen doorgang vindt, is tiqq op geen enkele manier aansprakelijk. tiqq heeft het recht het desbetreffende account van de Organisator te deactiveren en het eventueel openstaande Saldo niet uit te keren. tiqq kan er voor kiezen (een deel van) het bedrag van het Ticket terug te geven aan de Bezoekers met aftrek van gemaakte kosten.

10.3 In geval van annulering van de Overeenkomst, door Organisator hetzij Bezoeker, blijven de Servicekosten op reeds uitgegeven Tickets onverminderd van toepassing. tiqq zal op verzoek van Organisator informatie met betrekking tot de Overeenkomst beschikbaar stellen zover dit mogelijk en relevant is. Dit kan extra kosten voor de Organisator met zich meebrengen. Uitsluitend na overleg en met aanvullende afspraken kan uitbetaling van geïnde gelden (met aftrek van Servicekosten) aan Organisator plaatsvinden, waarmee de Organisator terugbetaling aan Bezoekers kan uitvoeren. tiqq is gerechtigd hierbij extra zekerheden aan Organisator te vragen. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat tiqq in geval van annulering van een Event geen verplichting heeft om terugbetalingen aan Bezoekers individueel uit te voeren.

11. Saldo
11.1 Alleen daadwerkelijk door tiqq geïnde bedragen uit ticketverkoop worden toegevoegd aan het Saldo van de Organisator. De verschuldigde Servicekosten en eventuele additionele kosten worden in mindering gebracht op het Saldo. Er ontstaat zo een debiteurenrelatie tussen tiqq en de Organisator.

11.2 Het Saldo van de Organisator zal worden uitgekeerd zodra het Event heeft plaatsgevonden én deze is afgesloten in het account van de Organisator bij tiqq. Het Saldo wordt berekend met gegevens uit de database van tiqq op het moment van de factuurdatum.

11.3 Indien er misbruik wordt gemaakt van de ticketservice, of een poging hiertoe wordt gedaan, heeft tiqq het recht het gehele Saldo niet uit te keren. Daarnaast behoudt tiqq zich het recht voor additionele kosten bij de Organisator in rekening te brengen.

11.4 Pas op het moment dat de Organisator alle benodigde gegevens heeft aangeleverd zal tot uitbetaling worden overgegaan.

12. Bruikleen en Verhuur
12.1 Naast de ticketservice dienstverlening verhuurt tiqq producten en/of geeft deze bruikleen. Indien een Organisator producten huurt of in bruikleen ontvangt van tiqq, dient hij/zij hier zorgvuldig mee om te gaan.

12.2 Bij vermissing of schade aan één of meer verhuurde of in bruikleen gegeven producten, heeft tiqq het recht op schadevergoeding. De desbetreffende Organisator is verplicht deze schadevergoeding te betalen. tiqq heeft het recht de schadevergoeding te verrekenen met de overeengekomen borg en/of het Saldo.

12.3 Organisator dient de gehuurde of in bruikleen ontvangen producten daags na het bijbehorende Event te retourneren aan tiqq. Bij niet tijdig retourneren heeft tiqq het recht additionele kosten in rekening te brengen.

13. Betalingsvoorwaarden
13.1 Bij een negatief saldo dient de betaling door Organisator aan tiqq te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na deze termijn geldt een rentevergoeding van 2 % per maand met een minimum van één maand.

13.2 Alle door tiqq te maken kosten voor invordering komen voor rekening van Organisator.

13.3 Te laat gedane betalingen dienen ten eerste als betaling van de gemaakte kosten voor invordering. Pas nadat deze kosten volledig zijn verrekend vindt er mindering plaats op het oorspronkelijke factuurbedrag.

13.4 Alle aan tiqq verschuldigde bedragen worden direct en integraal opeisbaar wanneer er bij de Organisator of een daaraan gelieerde onderneming sprake is van aangevraagde surseance van betaling, in staat van faillissement is/wordt verklaard, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

13.5 Wanneer tiqq voor of tijdens uitvoering van de overeenkomst het vermoeden heeft dat de Organisator niet aan zijn/haar betaalverplichtingen kan of zal kunnen voldoen is van de tiqq gerechtigd om de dienstverlening op te schorten totdat de Organisator heeft betaald dan wel een zekerheidsstelling heeft afgegeven.

14. Intellectuele Eigendomsrechten
14.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van tiqq alsmede met betrekking tot de door tiqq gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij tiqq. Het is niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van tiqq.

14.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

14.3 De organisator is verantwoordelijk voor licentie- en/of auteursrechten van teksten, afbeeldingen en andere uitingen die worden geplaats op een Ticketshop. Het is de Organisator hierbij expliciet niet toegestaand om materialen te gebruiken waar het intellectuele eigendom niet van geregeld is of de herkomst onbekend is. Het is de volledige aansprakelijkheid van de Organisator in geval hier niet aan wordt voldaan.

BEZOEKER

15. Eigen verantwoordelijkheid
15.1 Bezoeker dient zich er van bewust te zijn met de aankoop van een Ticket een Overeenkomst aan te gaan met de Organisator. tiqq faciliteert bij het aanbieden en verkopen van Tickets; tiqq maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket.

15.2 De Bezoeker heeft zelf de plicht te verifiëren of de Organisator de geschetste verwachting omtrent het Event waar zal kunnen maken.

15.3 Bezoeker ontvangt Ticket met unieke code welke eenmalig recht geeft op toegang voor het Event, of een andere door Organisator te leveren product of dienst. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van deze code.

15.4 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Bezoeker te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief gegenereerde kaarten (verkeerde prijs- / plaatscategorie of verkeerd evenement) ontvangt de Bezoeker op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement tiqq niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan tiqq besluiten de Tickets niet om te ruilen.

16. Bedenktijd
16.1 De Bezoeker kan de aankoop van Tickets niet ontbinden op basis van de Wet Koop op Afstand. De koop en verkoop van Tickets valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW betreffende tijdsgebonden producten. Ten aanzien van deze tijdsgebonden producten is bepaald dat ze (vanwege hun tijdsgebonden karakter) niet geretourneerd kunnen worden.